เปิดรายงาน IFA หนุน TRUE- DTAC ควบรวม ชี้อัตราจัดสรรหุ้นเหมาะสม

เปิดรายงาน IFA แนะผู้ถือหุ้น TRUR- DTAC วันที่ 4 เม.ย.ุ65 ใช้สิทธิโหวตอนุมัติควบรวมบริษัท หลังพิจารณาข้อดี ข้อด้อย ความเสี่ยง เหตุผลของการควบรวม ชี้อัตราการจัดสรรหุ้น DTAC 1 หุ้นเดิม ต่อ 6.13444 หุ้นใหม่ และ TRUE 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.60018 หุ้นใหม่ เหมาะสม

บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้ให้ความเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ TRUE ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 เม.ย. 2565 ว่า

ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการควบบริษัทระหว่าง TRUE กับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC หลังจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อาทิ ข้อดีของการควบบริษัท ได้แก่ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทั้งในประเทศไทยและในระดับภูมิภาค, การเพิ่มขีดความสามารถและผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ และลดการลงทุนที่ซ้ำซ้อนจากการบริหารสินทรัพย์ร่วมกัน,

การเพิ่มโอกาสของบริษัทในการเพิ่มรายได้จากการให้บริการอื่น ๆ ของบริษัท และผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ในอนาคต จากการมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ขึ้นภายหลังการควบบริษัท, การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานและลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการเงิน รวมไปถึงข้อด้อยของการควบบริษัท ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการควบบริษัท และสัดส่วนผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทจะต่ำลงภายหลังการควบบริษัท และความเสี่ยงของการควบบริษัท เป็นต้น

รวมทั้งการพิจารณาเหตุผลของการควบบริษัทในครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อปรับโครงสร้างทางธุรกิจและเพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจโทรคมนาคมไปสู่การเป็นบริษัทเทคโนโลยี (Technology Company) ที่สมบูรณ์ ท่ามกลางสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อส่งเสริมการแข่งขันผ่านทางการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย

 

โดยธุรกิจโทรคมนาคมจะยังคงเป็นธุรกิจที่สำคัญในโครงสร้างพื้นฐานของบริษัทใหม่ และในขณะเดียวกันก็จะมุ่งเน้นเพื่อพัฒนาธุรกิจเพิ่มเติมในด้านเทคโนโลยีภายใต้บริษัทใหม่ ได้แก่ ปัญญาประดิษฐ์ ระบบคลาวด์เทคโนโลยี อุปกรณ์อัจฉริยะ เมืองอัจฉริยะ และการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ตอัพในประเทศไทย

 

นอกจากนี้ IFA มีความเห็นว่าอัตราการจัดสรรหุ้นที่กำหนดมีความเหมาะสม เนื่องจากเป็นอัตราที่อยู่ในช่วงของอัตราการจัดสรรหุ้นที่ยุติธรรม โดยได้ประเมินมูลค่าของ TRUE และ DTAC ด้วยวิธี DCF เพื่อหาช่วงของอัตราการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสมสำหรับการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท

 

พบว่าอยู่ในช่วง 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.59714-0.62643 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 5.76457-6.17727 หุ้นในบริษัทใหม่ ซึ่งเปรียบเทียบได้กับอัตราการจัดสรรหุ้นที่ถูกกำหนดไว้ พบว่าอยู่ในช่วง 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่

 

: รายงานความเห็นของ IFA เกี่ยวกับการควบ TRUE และ DTAC (ส่วนที่ 2/2)

ด้านธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของ DTAC ได้ให้ความเห็นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 4 เม.ย. 2565 ว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการควบบริษัทระหว่าง DTAC กับ TRUE หลัง IFA ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการควบบริษัท การสัมภาษณ์ผู้บริหาร ข้อมูลเกี่ยวกับเศรษฐกิจมหภาค

 

และได้พิจารณาวัตถุประสงค์ ข้อดี ข้อด้อย ความเสี่ยงของธุรกรรมการควบรวมแล้ว มีความเห็นว่าบริษัทมีเหตุผลและความจำเป็นที่สมเหตุสมผลในการควบบริษัท เนื่องจากเป็นธุรกรรมที่ช่วยเสริมสร้างศักยภาพการทำธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว ซึ่งบริษัทจะได้รับประโยชน์จากการเข้าทำรายการมากกว่า ดังนั้นการควบบริษัทในครั้งนี้มีความสมเหตุสมผล

ขณะที่ ความเหมาะสมของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น IFA ได้ประเมินมูลค่ายุติธรรมของ DTAC และ TRUE โดยมีความเห็นว่าวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการประเมินมูลค่าหุ้น DTAC และ TRUE ในครั้งนี้ คือ วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิของกระแสเงินสด ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถสะท้อนแผนการดำเนินธุรกิจ ความสามารถในการทำกำไร และแนวโน้มการเติบโต รวมทั้งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในอนาคต

 

รวมถึงได้พิจารณาวิธีเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยราคาตลาดย้อนหลังประกอบ ซึ่งเป็นวิธีที่สะท้อนถึงอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน (Supply) ในการซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของนักลงทุนที่ได้พิจารณาข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนคาดการณ์ผลประกอบการในอนาคตของ DTAC และ TRUE แล้ว

โดยมีความเห็นว่ามูลค่าที่เหมาะสมของ DTAC อยู่ในช่วง 92,876.2-119,607.8 ล้านบาท หรือคิดเป็น 39.2-50.5 บาทต่อหุ้น และมูลค่าที่เหมาะสมของ TRUE อยู่ในช่วง 135,324.8-200,657.9 ล้านบาท หรือคิดเป็น 4.1-6.0 บาทต่อหุ้น จากผลการประเมินมูลค่าของ DTAC และ TRUE ข้างต้น ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระพิจารณาความเป็นธรรมและความเหมาะสมของอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น (Exchange Ratio)

 

โดยการนำช่วงมูลค่าบริษัทที่เหมาะสมของ DTAC และ TRUE รวมกันเพื่อให้ได้มูลค่าของบริษัทใหม่ภายหลังการควบบริษัท ดังนั้นอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสมคือ 1 หุ้นของ DTAC ต่อ 4.61714-6.84639 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.54966-0.70785 หุ้นในบริษัทใหม่

ดังนั้น หากเปรียบเทียบอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสมซึ่งอยู่ในช่วง 1 หุ้นเดิมใน DTAC ต่อ 4.61714-6.84639 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้นเดิมใน TRUE ต่อ 0.54966-0.70785 หุ้นในบริษัทใหม่ กับอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเท่ากับ 1 หุ้น DTAC ต่อ 6.13444 หุ้นในบริษัทใหม่ และ 1 หุ้น TRUE ต่อ 0.60018 หุ้นในบริษัทใหม่ พบว่าอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เสนอให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทอยู่ในช่วงอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นที่เหมาะสม

ขณะที่นักวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ (บล.).เคทีบีเอสที (KTBST) ระบุในบทวิเคราะห์ในเรื่องนี้ว่า มีมุมมองเป็นบวกเล็กน้อย การผ่านความเห็นของ IFA สนับสนุนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการควบรวม TRUE และ DTAC ทำให้ดีลดังกล่าวสามารถเดินหน้าต่อได้และคาดว่าตลาดจะตอบรับเชิงบวกในประเด็นนี้

 

อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตลาดให้ความสำคัญคือ synergy benefit ที่จะเกิดขึ้นหลังการควบรวมไม่ได้มีปรากฎในรายงานดังกล่าว ในขณะที่สมมติฐานในการทำประมาณการของ IFA จึงมองว่าค่อนข้าง aggressive

 

โดยประเมินกำไร DTAC เติบโตในปี 64-69 เติบโตอยู่ที่ 13%-17% CAGR และ TRUE เติบโตในปี 65-69 ที่ 54%-157% CAGR ซึ่งประเมินเป็นระดับการเติบโตที่ท้าทายมากบน standalone business

 

ทั้งนี้ ขั้นตอนสำคัญต่อไปคือผ่านการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะเกิดขึ้นในช่วง มิ.ย.-ส.ค. ปีนี้ พร้อมแนะ”ถือ”หุ้น DTAC ราคาเป้าหมาย 35.00 บาท ไม่รวม synergy benefit จากการควบรวม ขณะที่หุ้น TRUE Bloomberg consensus ให้ราคาเป้าหมาย 5.37 บาท

 

ด้านบล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) แนะ”เก็งกำไร” หุ้น DTAC ให้ราคาเป้าหมาย 50.50 บาท เก็งกำไรมูลค่าหุ้นที่มีโอกาสปรับเพิ่มจาก synergy ของการควบรวม:ให้จุดตัดขาดทุน 47 บาท

 

การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น DTAC และ TRUE เช้าวันนี้ (21 มี.ค.65) ปรับตัวขึ้นหลังความเห็นที่ปรึกษาการเงินอิสระ (IFA) สนับสนุนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการควบรวมกิจการทำให้กระบวนการเดินหน้าได้ราบรื่น

โดยเมื่อเวลา11.16 น. ราคาหุ้น DTAC ปรับตัวขึ้น 1.04% หรือ 0.50 บาท มาที่ 48.75 บาท มูลค่าการซื้อขาย 669.69 ล้านบาท

ขณะที่หุ้น TRUE ปรับขึ้น 1.22% หรือเพิ่มขึ้น 0.06 บาท มาที่ 4.96 บาท มูลค่าซื้อขาย 1,185.29 ล้านบาท

อ้างอิง
https://www.thansettakij.com/money_market

เปิดรายงาน IFA แนะผู้ถือหุ้น TRUR- DTAC วันที่ 4 เม.ย.ุ65 ใช้สิทธิโหวตอนุมัติควบรวมบริษัท หลังพิจารณาข้อดี ข้อด้อย ความเสี่ยง เหตุผลของการควบรวม ชี้อัตราการจัดสรรหุ้น DTAC 1 หุ้นเดิม ต่อ 6.13444 หุ้นใหม่ และ TRUE 1 หุ้นเดิม ต่อ 0.60018 หุ้นใหม่ เหมาะสม บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) ของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้ให้ความเห็นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ TRUE ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4 เม.ย. 2565 ว่า ผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการควบบริษัทระหว่าง TRUE กับบริษัท โทเทิ่ล…